Na temelju članka 11, 12. i 77. Zakona o športu (NN 111/97) i članka 11. Zakona o udrugama (NN 70/97) skupština Šahovskog kluba "Ericsson Nikola Tesla" na sjednici održanoj 31. ožujka 2009. donijela je

S T A T U T
ŠAHOVSKOG KLUBA "ERICSSON NIKOLA TESLA"

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Statutom Šahovskog kluba "Ericsson Nikola Tesla" (u daljnjem tekstu: klub) uređuje se naziv, sjedište, klupske oznake, područje djelovanja, ostvarivanje javnosti rada, zastupanje, temelji osnivanja, ustroja i djelovanja, djelatnost kluba, članstvo u klubu, upravljanje klubom, imovinsko pitanje, prestanak rada i druga pitanja od značaja za rad i djelovanje kluba.

Članak 2.

Klub je športska udruga dobrovoljno udruženih građana.

Članak 3.

Naziv kluba je:  Šahovski klub "Ericsson Nikola Tesla".
Skraćeni naziv je: ŠK "Ericsson N. Tesla".
U natjecateljske svrhe klub može uz svoj naziv dodati i naziv sponzora kluba.

Članak 4.

Sjedište kluba je u Zagrebu, Krapinska 45.

Članak 5.

Klub je neprofitna pravna osoba.
Za svoje obaveze klub odgovara sredstvima kojih je vlasnik i kojima raspolaže u skladu sa zakonom.

Članak 6.

Klub predstavlja Predsjednik kluba.
Upravni odbor može ovlastiti i drugu osobu da predstavlja klub.

Članak 7.

Klub zastupaju Predsjednik i Tajnik kluba.
Ovlaštenja za zastupanje utvrđena ovim Statutom, predsjednik odnosno tajnik kluba može pismenom punomoći prenijeti na drugu osobu.

Članak 8.

Klub ima pečat.
Pečat je okruglog oblika promjera 30 mm s ispisanim nazivom kluba i znakom kluba.

Članak 9.

Klub se može udruživati i postati članom udruga u zemlji i športskih udruženja u inozemstvu u skladu sa zakonom i propisima međunarodnih športskih udruženja.

Članak 10.

Rad kluba je javan. Javnost rada kluba ostvaruje se na neposredan i posredan način te:
-    pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu kluba i značajnim događanjima,
-    pisanim izvješćimja, na posebnim skupovima ili na drugi prikladni način i
-    putem sredstava javnog priopćavanja.
Klub može izdavati i svoje posebno glasilo.

II.    CILJEVI I DJELATNOST KLUBA

Članak 11.

Klub je osnovan u cilju promicanja, poticanja i unapređenja šaha; sudjelovanja u športskim natjecanjima; obavljanja športske obuke i upravljanja športskim objektima.

Članak 12.

Djelatnosti kluba jesu:
-    promicanje i poticanje šaha;
-    planiranje rada i razvitka šaha;
-    organiziranje i provođenje sustavnih treninga članova radi priprema za natjecanja
-    sudjelovanje u športskim natjecanjima u zemlji i inozemstvu;
-    okupljanje, športska poduka i odgoj djece i mladeži;
-    organiziranje športskih priredbi;
-    poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada;
-    skrb o zdravlju i zdrastvenoj zaštiti članova kluba i
-    razvijanje domoljublja, športskog duha i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje športom.

Članak 13.

Športske djelatnosti, posebno sudjelovanje u športskim natjecanjima, klub obavlja amaterski.

III.    ČLANSTVO U KLUBU

Članak 14.

Članom može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnosti mogu biti članovi udruge bez prava sudjelovanja u radu organa udruge.
Članom kluba postaje se upisom u Registar članova kojeg vodi tajnik kluba odnosno ovlaštena osoba.

Članak 15.

Članovima kluba izdaje se članska iskaznica.
Način izdavanja članskih iskaznica utvrđuje Upravni odbor kluba.
Upravni odbor kluba određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

Članak 16.

Članovi kluba jesu:
-    redoviti,
-    podupirajući,
-    počasni i
-    podmladak.

Članak 17.

Redoviti članovi kluba su svi športski natjecatelji (amateri i profesionalci), stručni djelatnici - treneri i športski djelatnici u organima kluba.
Redovitim članom kluba može postati i strani državljanin uz uvjete propisane zakonima Republike Hrvatske, propisima međunarodnih udruga i suglasnost nacionalnog saveza zemlje iz koje dolazi.

Članak 18.

Podupirajući član može postati osoba koja uplati doprinos, daruje stvari ili prava u vrijednosti ustanovljenoj po Upravnom odboru kluba.

Članak 19.

Počasnim članom se postaje temeljem odluke Upravnog odbora kluba a izbor se obavlja među športašima, športskim djelatnicima i drugim osobama koje su stekle osobite zasluge za klub.
Počasni članovi kluba ne plaćaju članarinu.

Članak 20.

Podmladak čine članovi mlađi od 18 godine, koji športske djelatnosti, sudjelovanje u natjecanjima i športskoj pripremi obavljaju u određenoj kategoriji natjecanja (seniori, juniori, kadeti, djeca i sl.).

Članak 21.

Prava i obaveze redovitih članova su:
-    plaćanje članarine,
-    štovanje načela utvrđenih ovim statutom i drugim aktima organa
-    savjesno i odgovorno usavršavanje svog športskog umijeća,
-    sudjelovanje u natjecanju i zalaganje za postizanje što većih športskih rezultata,
-    suzdržavanje od svakog čina protivnog duhu športa i športskoj etici, pače, suprotstavljanje takvim postupcima,
-    zalaganje za što veći športski, poslovni i ukupni uspjeh kluba,
-    čuvanje klupske imovine,
-    biranje i biti biran u organe upravljanja kluba i druga tijela u klubu i
-    istupanje iz kluba uz ispunjenje preuzetih obaveza.

Članak 22.

Članovi kluba, koji amaterski sudjeljuju u športskim natjecanjima, športskim priredbama, športskoj obuci ili športskoj rekreaciji i drugim poslovima u svezi organizacije i vođenja ovih djelatnosti pored osnovnih prava iz čl. 21. ovog Statuta, imaju pravo na:
-    besplatno korištenje objekata i opreme,
-    upućivanje na stručna usavršavanja i natjecanja.
Klub može i drugim svojim članovima osigurati besplatno korištenje objekata i opreme.

Članak 23.

Članstvo u klubu prestaje:
-    istupom i
-    isključenjem.
Istupom se smatra ne plaćanje članarine za jednu godinu i dragovoljni istup.
Isključenju podliježu članovi koji se ogriješe o preuzete obaveze i odredbe utvrđene ovim Statutom.
Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini kluba čija je odluka konačna.

IV.    UPRAVLJANJE KLUBOM

Članak 24.

Organi kluba su:
-    skupština
-    upravni odbor
-    nadzorni odbor
-    disciplinska komisija.

1.    SKUPŠTINA

Članak 25.

Najviši organ upravljanja klubom je Skupština.
Skupština u svom djelokrugu:
-    donosi Statut kluba, Poslovnik o svom radu i druge akte određene ovim Statutom,
-    donosi plan razvoja kluba, program rada i utvrđuje poslovnu politiku,
-    donosi financijski plan, usvaja poslovna izvješća i godišnji obračun (zaključni račun)
-    bira i opoziva predsjednika kluba, članove upravnog odbora i Nadzornog odbora,
-    odlučuje o statusnim promjenama kluba,
-    odlučuje o prestanku rada kluba,
-    odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
-    odlučuje u drugom stupnju o žalbama na odluke Upravnog odbora
-    odlučuje o udruživanju kluba u športske saveze i druge organizacije,
-    raspravlja sva pitanja od značaja za športski i gospodarski probitak kluba i o njima donosi odluke, zaključke ili naputke drugim organima kada odlučivanje o tim pitanjima spada u njihov djelokrug,
-    raspravlja i odlučuje o drugim pitanjima koji su u nadležnosti temeljem zakona, drugih propisa, ovog Statuta ili drugih akata kluba.

Članak 26.

Skupštinu kluba čine članovi kluba i po jedan predstavnik sponzora kluba.
Skupština redovito zasjeda jednom u godini i to u prvoj četvrtini godine. Svake druge godine održava se izborno zasjedanje Skupštine.

Članak 27.

Između redovitih zasjedanja, Skupština će zasjedati izvanredno kad to odluči Upravni odbor ili zahtijevaju:
-    Nadzorni odbor ili
-    jedna trećina članova kluba.

Članak 28.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik kluba na temelju odluke Upravnog odbora.
O sjednici Skupštine članstvo se mora izvjestiti pisanim pozivom s prijedlogom dnevnog reda najmanje 8 dana prije sjednice.
Prijedlog dnevnog reda utvrđuje Upravni odbor.
Na izvanrednoj sjednici Skupštine, raspravlja se i odlučuje samo o pitanjima radi kojih je sazvana, a koje utvrđuju predlagači iz članka 27. ovog Statuta.

Članak 29.

Predsjednik kluba dužan je sazvati sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana odluke Upravnog odbora odnosno primitka zahtjeva Nadzornog odbora ili jedne trećine članova kluba.
Ako predsjednik kluba ne sazove sjednicu Skupštine u roku iz stavka 1. ovog članka, sjednicu će sazvati Upravni odbor, odnosno predlagači izvanredne sjednice.

Članak 30.

Skupštini predsjedava i rukovodi njezinim radom predsjednik kluba.

Članak 31.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova.
Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova na sjednici.

Članak 32.

Glasovanje u skupštini je javno.
Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima odlučuje tajnim glasovanjem.

2.    UPRAVNI ODBOR

Članak 33.

Rad i poslovanje kluba vodi upravni odbor odlučujući pri tome u skladu s poslovnom politikom, planovima i programima, te odlukama Skupštine.
Upravni odbor u svom djelokrugu:
-    utvrđuje prijedlog Statuta kluba,
-    predlaže planove razvitka i programe rada, financijski plan i poslovnu politiku kluba,
-    podnosi skupštini izvješće o ostvarivanju programa i poslovanju kluba,
-    donosi Poslovnik o svom radu, akt o disciplinskoj odgovornosti i druge akte kojima se uređuju odnosi u klubu,
-    donosi odluke o financijskom i ukupnom poslovanju,
-    upravlja imovinom kluba u skladu sa zakonom
-    utvrđuje visinu članarine,
-    imenuje tajnika kluba,
-    imenuje stručne djelatniike (trenere, tehničkog rukovoditelja i dr.) i utvrđuje njihov status, prava, obveze i odgovornosti,
-    imenuje svoje predstavnike u organe kluba i druge organizacije u koje se klub učlani ili udruži,
-    imenuje stalne i povremene odbore - komisije,
-    predlaže nagrade i priznanja,
-    rješava u drugom stupnju žalbe na odluke Disciplinske komisije,
-    odlučuje o angažiranju, ispisnici, statusu i uvjetima djelovanja športaša,
-    odlučuje o sudjelovanju kluba u natjecanjima, organiziranju športskih priredbi, mjestu i programu pripremi športaša, vodstvu putovanja i dr.
-    obavlja i druge poslove koji su mu u nadležnosti temeljem ovoga Statuta i drugih akata kluba.

Članak 34.

Upravni odbor kluba, pored predsjednika kluba koji je po svojem  položaju član Upravnog odbora, ima još šest članova.
Članove upravnog odbora bira Skupština javnim glasovanjem. Članovi Upravnog odbora se biraju na vrijeme od dvije godine, uz pravo ponovnog izbora.

Članak 35.

Upravni odbor radi u sjednicama.
Upravni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova, javnim glasovanjem.
Sjednice Upravnog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik kluba.

Članak 36.

Upravni odbor za svoj rad odgovarta Skupštini.
Upravni odbor ili njegove pojedine članove može opozvati Skupština ako utvrdi da rade nezakonito, suprotno ovom statutu ili na štetu kluba.

3.    NADZORNI ODBOR

Članak 37.

Nadzor i skrb o zakonitosti rada i poslovanja kluba obavlja Nadzorni odbor.
Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana.
Članovi nadzornog odbora biraju predsjednika među sobom.

Članak 38.

Članove nadzornog odbora bira Skupština na vrijeme od dvije godine, uz pravo ponovnog izbora.
Članovi nadzornog odbora ne mogu biti istodobno i članovi Upravnog odbora.

Članak 39.

Nadzorni odbor u svom djelokrugu osobito:
-    prati i nadzire ostvarivanje poslovne politike, financijsko poslovanje i korištenje sredstava,
-    nadzire i druge poslove i odluke u svezi s raspolaganjem imovinom kluba,
-    predlaže način spriječavanja i otklanjanja nepravilnosti i nezakonitosti u radu i poslovanju.

Članak 40.

Nadzorni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini.
O svojim utvrđenjima Nadzorni odbor izvješćuje Skupštinu, organe i tijela na koje se ona odnose. Ako se utvrđene nepravilnosti ili nezakonitosti ne otklone, Nadzorni odbor je dužan izvjestiti o njima upravne i druge organe nadzora i kontrole.

Članak 41.

Organi i tijela, djelatnici i službe dužni su Nadzornom odboru pružiti tražene podatke i omogućiti uvid u dokumente i osigurati uvjete za rad.

V.    PREDSJEDNIK I TAJNIK KLUBA

A)    PREDSJEDNIK

Članak 42.

Predsjednika kluba bira Skupština na vrijeme od dvije godine.
Predsjednik kluba:
-    predstavlja i zastupa klub,
-    priprema, saziva i rukovodi zasjedanjima Skupštine i Upravnog odbora,
-    potpisuje opće i pojedinačne akte koje donosi Skupština i Upravni odbor,
-    skrbi o izvršenju odluka Skupština i Upravnog odbora i
-    obavlja i druge poslove koje mu povjere Skupština, odnosno Upravni odbor.
Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini i Upravnom odboru.

Članak 43.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, u obavljanju svih njegovih poslova mijenja ga tajnik ili član Upravnog odbora kojeg ovlasti upravni odbor ili sam predsjednik.

B)    TAJNIK

Članak 44.

Tajnik kluba u svom djelokrugu:
-    zastupa klub u odsutnosti ili spriječenosti predsjednika,
-    priprema sjednice Skupštine i Upravnog odbora,
-    organizira obavljanje i obavlja administrativne, stručne, tehničke i druge poslove, usklađuje rad djelatnika u klubu, odnosno kluba i organizacije kojoj je povjereno obavljanje određenih poslova za klub,
-    supotpisuje sve financijske dokumente,
-    skrbi o izvršavanju i neposredno izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora i
-    obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Upravni odbor.

Članak 45.

Tajnika kluba imenuje Upravni odbor na vrijeme od dvije godine. Funkciju obavlja isključivo na volonterskoj osnovi.  Za svoj rad je odgovoran Skupštini kluba i Upravnom odboru.

VI.    ODBORI I DRUGA TIJELA

Članak 46.

Skupština, odnosno Upravni odbor kluba mogu osnivati stalne i povremene odbore ili komisije i druga tijela.
Stalni odbori skupštine su Nadzorni odbor i Disciplinska komisija.
Upravni odbor osniva svoje odbore ili komisije po potrebi. Odlukom o osnivanju odbora, komisija ili tijela utvrđuje se sastav, djelokrug i način rada.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Članak 47.

Disciplinska komisija provodi disciplinski postupak za povredu članskih dužnosti i obaveza utvrđenih Statutom i drugim aktima kluba.
Disciplinska komisija ima tri člana, koji biraju predsjednika među sobom.

Članak 48.

Članove disciplinske komisije bira Skupština na vrijeme od dvije godine, uz pravo ponovnog izbora. Članovi Disciplinske komisije ne mogu biti istodobno članovi Upravnog odbora.

Članak 49.

Direktni zahtjev disciplinskoj komisiji za pokretanje disciplinskog postupka može podnijeti Upravni odbor, Nadzorni odbor, kapetani klupskih ekipa ili najmanje 1/10 članova kluba. Pojedinačno, svaki član kluba može postaviti zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka protiv drugog člana kluba upravnom ili nadzornom odboru koji donose odluku o osnovanosti ili neosnovanosti zahtjeva. U prvom slučaju takav zahtjev upravni ili nadzorni odbor kluba proslijeđuje disciplinskoj komisiji.
U disciplinskom postupku mogu se izreći slijedeće disciplinske mjere:
-    opomena,
-    zabrana igranja na klupskim takmičenjima u trajanju od jednog mjeseca do godinu dana i
-    isključenje iz kluba.
Odluke se donose većinom glasova članova Disciplinske komisije.

Članak 50.

Protiv odluke Disciplinske komisije kažnjeni član kluba ili podnosilac disciplinske prijave može u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Upravnom odboru kluba.
Upravni odbor kluba je dužan riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

VII.    IMOVINA KLUBA, NAČIN STJECANJA, RASPOLAGANJA I UPRAVLJANJA

Članak 51.

Imovinu kluba čine:
-    novčana sredstva,
-    šahovski inventar,
-    pehari i plakete te,
-    prava i obaveze kluba.

Članak 52.

Klub stječe imovinu:
-    od članarine,
-    dobrovoljnih priloga i darova,
-    donacijama sponzora,
-    dotacijama iz proračuna,
-    iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 53.

Imovinom kluba se gospodari i njome raspolaže u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima kluba.

Članak 54.

Obavljanje stručnih, financijsko-računovodstvenih, administrativnih i drugih poslova klub može povjeriti drugoj organizaciji.

VIII.    STATUT I DRUGI AKTI

Članak 55.

Statut je temeljni pravni akt kluba i s njegovim odredbama moraju biti u skladu svi drugi akti.

Članak 56.

Upravni odbor donosi opće akte kojima se reguliraju pitanja od značaja za rad kluba.

IX.    PRESTANAK RADA KLUBA

Članak 57.

Klub prestaje sa radom kada Skupština donese takvu odluku.
Odluka o prestanku rada kluba donosi se dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova nazočnih na Skupštini kluba.
Klub prestaje s radom također i na temelju pravomoćnog rješenja nadležnog tijela državne uprave.

X.    ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58.

Tunačenje odredaba ovog Statuta u nadležnosti je Skupštine, a ostalih općih akata u nadležnosti Upravnog odbora kluba.

Članak 59.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na sjednici Skupštine kluba.

U Zagrebu,  31. ožujka  2009. godine.
Predsjednik kluba: Ognjen Ilić


Skupština šahovskog kluba "Ericsson Nikola Tesla" na sjednici održanoj 22. veljače 2011. g. donijela je odluku o izmjeni članak 31. ovog statuta tako da se ovom članku dodaje rečenica:

"Ako je skupština sazvana na pravovaljani način (u skladu sa člankom 28 statuta kluba), a u zakazano vrijeme nema potreban kvorum, skupština se odgađa na 15 minuta. Nakon tog vremena smatra se da prisutni članovi kluba čine potreban kvorum s pravom donošenja odluka koje se donose na skupštini."

Cjelovit članak sada glasi:

Članak 31.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova.
Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova na sjednici.
Ako je skupština sazvana na pravovaljani način (u skladu sa člankom 28 statuta kluba), a u zakazano vrijeme nema potreban kvorum, skupština se odgađa na 15 minuta. Nakon tog vremena smatra se da prisutni članovi kluba čine potreban kvorum s pravom donošenja odluka koje se donose na skupštini.

U Zagrebu,  22. veljače  2011. godine.
Predsjednik kluba: Ognjen Ilić